+ WELCOME TO OUR SITE

 

ขอเรียนเชิญสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

ขอเรียนเชิญสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการโรงงานบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

more+

- กิจกรรมกอล์ฟการกุศลลินเด้ ครั้งที่ 2
more+

- นายรัฐพล ชุมศรีดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซเป็นวาระที่ 2 (ปี 2557-2559)
more+

- สัมมนาเรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมก๊าซของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเตรียมตัวก่อนถึงปี พ.ศ. 2558”
more+

- ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น ลินเด้ ประเทศไทย
more+  • กระทรวงอุตสาหกรรม
  • สภาอุตาสหกรรม